مقاله مطالعه ايمونوهيستوشيميايي بيان کلاژن نوع ۴ در خلال شکل گيري عدسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۵۸ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه ايمونوهيستوشيميايي بيان کلاژن نوع ۴ در خلال شکل گيري عدسي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلاژن نوع ۴
مقاله کلاژن غيررشته اي
مقاله تروپوکلاژن
مقاله ماتريکس خارج سلولي
مقاله تکامل عدسي
مقاله کپسول عدسي
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نيك روش محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معيني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كريم فر محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: رفيق دوست هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ماده خارج سلولي و غشا پايه نقشهاي مهمي در فرآيند تکامل دارند و از بين ترکيبات غشا پايه، کلاژن نوع ۴ اصلي ترين ساختار آن را تشکيل ميدهد. هدف از اين مطالعه بررسي بيان کلاژن نوع ۴ در غشا پايه عدسي در طي دوران جنيني موش مي باشد.
مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي، از ۲۲ موش ماده نژاد Balb/c استفاده گرديد. بعد از جفت گيري، وجود پلاک واژينال در آنها به منزله روز صفر حاملگي تلقي شد. بعد از روزهاي ۱۰ تا ۲۰ حاملگي، موشها به روش در رفتگي مهره هاي گردن کشته و سر جنين هاي حاصل مورد فيکس و آماده سازي بافتي قرار گرفت. همين عمل پس از تولد نيز در نوزادان ۱۰ و ۲۰ روزه نيز انجام شد. سپس با استفاده از تکنيک ايمونوهيستوشيمي رديابي کلاژن نوع ۴ در کپسول عدسي چشم صورت گرفت. درجه بندي شدت رنگ پذيري کلاژن بر اساس متد firth انجام و مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: در روز يازدهم جنيني، عدسي اوليه بصورت يک توده سلولي در قطب قدامي جام بينايي متمرکز شده و حالتي تمايز نيافته داشت. اولين واکنش مربوط به ظهور کلاژن در روز دوازدهم جنيني در غشاي پايه اپي تليوم قدامي مشاهده شد که تا روزهاي ۱۷جنيني بر شدت اين واکنش در اين ناحيه و نيز قطب خلفي عدسي افزوده شد. در روزهاي بعد شدت واکنش رنگ پذيري کلاژن در بخشهاي مختلف عدسي تغييري پيدا نکرد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه که کلاژن نوع ۴ در روز ۱۲ جنيني در غشا پايه اپي تليوم قدامي لنز ظاهر شده و تا روز ۱۷ جنيني بر مقدار اين واکنش در اپي تليوم قدامي و خلفي کپسول افزوده گرديد، نقش کلاژن نوع ۴ را در تکامل عدسي بسيار با اهميت نشان مي دهد.