مقاله مطالعه اي پيرامون رابطه قشربندي اجتماعي و مصرف فرهنگي با استفاده از داده هايي در زمينه مصرف موسيقيايي در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۸۰ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه اي پيرامون رابطه قشربندي اجتماعي و مصرف فرهنگي با استفاده از داده هايي در زمينه مصرف موسيقيايي در شهر تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قشربندي اجتماعي
مقاله طبقه
مقاله پايگاه
مقاله مصرف فرهنگي
مقاله مصرف موسيقايي
مقاله فرهنگ نخبه
مقاله فرهنگ توده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: صميم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله جهت شناخت بيشتر سازوكار تاثير دو نظام اجتماعي و فرهنگي به بررسي ارتباط قشربندي اجتماعي و مصرف فرهنگي پرداخته ايم. قشربندي اجتماعي را با تاسي از انگاره وبري با دو مولفه طبقه و پايگاه و مصرف فرهنگي را با استفاده از داده هايي در زمينه مصرف موسيقايي و با دو مولفه نوع و ميزان مصرف، سنجيده ايم. براي بررسي فرضيات، داده هايي در زمينه نوع و ميزان مصرف موسيقيايي ۳۶۰ نفر از ساكنان چهار محله اختياريه، الهيه، پونك و جواديه (براي گروه تحقيق هر كدام از محلات مذكور نماد طبقات و پايگاه هاي متفاوت بوده است) از محلات شهر تهران با روش پيمايش و ابزار پرسشنامه جمع آوري شده است. يافته هاي حاصل از پيمايش نشان مي دهد: .۱ ميان طبقه و پايگاه و ميزان مصرف موسيقايي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، .۲ پايگاه با هر دو مولفه كيفي مصرف فرهنگي (موسيقايي) يعني مصرف نخبه و توده رابطه معنادار دارد، .۳ طبقه نيز تنها با يك مولفه كيفي مصرف فرهنگي (موسيقايي) يعني مصرف توده ارتباط معنادار دارد، .۴ هرچه پايگاه افراد بالاتر باشد گرايش آن ها به مصرف انواع موسيقي متعلق به فرهنگ نخبه بيشتر و گرايش شان به مصرف انواع موسقي متعلق به فرهنگ توده كمتر است، .۵ هر چه طبقه افراد بالاتر،‌ گرايش شان به مصرف انواع موسيقي متعلق به فرهنگ توده بيشتر است، .۶ در مجموع و با توجه به نتايج تحليل رگرسيون مشخص شد، تفاوت پايگاهي (تفاوت در ميزان تحصيلات، منزلت شغلي و اصل و نسب) افراد بيشتر از تفاوت طبقاتي (تفاوت در وضعيت اقتصادي) پيش بيني كننده ميزان و نوع مصرف فرهنگي (موسيقايي) افراد است.