سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی اسمعیلی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید هرانی زاده – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، انستیتوی فیزیک و تکنولوزی سنجش
پراولاف هولتز – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله با اندازه گیری طیف فتولومینسانس و فتولومینسانس وابسته به زمان یکسری از نانوساختارهای نیتروژندار ( چاه های کوانتومی نیتروژن دار GaN/AlGaN تاثیر مقدار درصدAlرا بر روی انرژی پیک طیف فتولومینسانس حاصل از این چاههای کوانتومی و زمان واهلش حاملها مورد بررسی قرار گرفتهاست . اندازه گیری های ما نشان می دهد که با افزایش میزانAl زمان واهلش نمونه ها افزایش یافته و همچنین پیک انرژی گسیلی به سمت انرژیهای بیشتر شیفت پیدا خواهد نمود . همچنین اثر میزان Al در جایگزیدگی حامل ها موجود در این ساختار با استفاده از وابستگی دمایی انرژی قله طیف فتولومینسانس مورد بررسیقرار گرفته است و نشان داده شد که با سه برابر شدن میزان Alانرژی جایگزیدگی در این ساختار تقریباً دو برابر خواهد شد.