سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد صالحی زاده – دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمدعلی لحمی – دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در این تحقیق ۵۵۶ نفر از حدود ۷۵۰ نفر از کارکنان معدن باب نیزو بامعاینه گلو و بینی، اندازه گیری قد، فشار خون، پرسش سوالات مطروحه در پرسشنامه، اندازه گیری ظرفیت حیاتی سریع (fvc)، حجم بازدمی سریع در ثانیه اول (fEVI) و سرعت جیان میان بازدمی (FEF 25.75) مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمون دو طرفه z با سطح اشتباه ۱% معدنکاران را گروه جوامتر و با سابقه کار کوتاهتر معرفی نمود. با احتمال ۹۹% اختلاف، دو نسبت وجود تنگی نفس بین معدنکاران و غیر معدنکاران و همچنین بین گروه استخراج و غیر معدنکاران معنی دار وبد. آزمون x2 در شیوع علایم اختلال تنفس میان گروه های شغلی معدنکاران اختلاف معنی داری با اطمینان ۹۹% نشان نداد. آزمون z با احتمال ۹۵% شیوع اعتیاد به سیگار بین معدنکاران و غیر معدنکاران را مختلف ندانست. با احتمال ۹۵% شیوه خطا در غیر سیگاریها دو گروه معدنکاران و غیر معدنکاران متفاوت و در معدنکاران شایعتر بود. درمورد تنگی نفس نیز همان نتیجه بدست آمد. اگرچه میانگین های FEVI, FVC, FEF25.75 برای معدن کاران و غیر معدنکاران متفاوت نیستند ولی نسبت به مبتلایان به FEVI غیر طبیعی به کل افراد موجود در آن گروه سنواتی با بالا رفتن سابقه خدمت زیاد می شود. این روند در گروه معدنکاران در مقایسه با گروه غیر معدنکاران به خط مستقیم نزدیکتر و دارای شیب تندتر است. نظر بهاینکه گروه های مورد مطالعه و شاهد مثل هم سیگار می کشیدند و شیوع علایم اختلال تنفس در سیگاریها، و غیر سیگاریهای معدنکاران بطور معنی دار متفاوت نبودند و هر دو گروه در شرایط جوی (دما و فشار) یکسان کار میکردند. شیوع زیادتر علایم اختلال تنفس در معدنکاران با شغل آنها مرتبط دانسته می شود. مطالعات قبلی در این زمینه، سرفه و خلط (علایم برونشیت مزمن ساده) را با پنوموکونیوز مربوط دانسته اند. لذا می توان اظهار نظر کرد که این کارگران نیز در معرض خطر ابتلا به پنوموکونیوز قرار دارند.
بنابراین مطالعه بیشتر برای تعیین مدت مجاز کار در معادن زغالسنگ پیشنهاد می شود.