مقاله مطالعه اکولوژيک و تنوع گونه اي اوگلنوفايت هاي (Euglenophyta) درياچه سد زاينده رود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه اکولوژيک و تنوع گونه اي اوگلنوفايت هاي (Euglenophyta) درياچه سد زاينده رود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه اي
مقاله اوگلنوفايت ها
مقاله درياچه سد زاينده رود
مقاله عوامل فيزيکي و شيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: افشارزاده سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درياچه زاينده رود، بزرگترين درياچه استان اصفهان با مساحتي حدود۴۸  کيلومتر مربع در غرب شهر اصفهان واقع شده است. به منظور شناسايي و بررسي اکولوژيک جمعيت هاي اوگلنوفايت ها و مقايسه تنوع گونه اي آنها در طول فصل هاي بهار، تابستان، پاييز و زمستان، نمونه برداري در ۴ ايستگاه از آبان ۱۳۸۴ تا شهريور ماه ۱۳۸۵ انجام شد. طي تحقيقات انجام شده، ۴ جنس و ۹ گونه شناسايي شد. Euglena proxima Dang.،Phacus caudatus var. ovalis Drez.  و Trachelomonas robusta Swir. از بيشترين تراکم گونه اي به ترتيب با مقدار ۱۴۲۰، ۹۵۲ و ۲۳۸۰ سلول در سانتي متر مكعب برخوردار بودند. در اين تحقيق، همچنين فاکتورهاي اکولوژيک، نظير دما، شوري،pH ،EC  و يون هاي فسفات و نيترات در زمان هاي مختلف نمونه برداري و اندازه گيري شدند. تراکم گونه ها و شاخص تنوع اوگلنوفايت ها در هر فصل محاسبه گرديد که بيشترين تراکم گونه اي در فصل بهار با تعداد ۲۳۸۰ سلول در سانتي متر مكعب در ايستگاه يان چشمه در سطح آب شمارش گرديد. با توجه به اينکه اين گونه ها بر اساس شاخص پالمر به عنوان شاخص هاي مهم آلودگي آب محسوب مي گردند، بررسي اکولوژيک و تنوع گونه اي اين شاخه از جلبک ها بسيار حايز اهميت است و بر اساس نتايج اين درياچه در زمره آب هاي اليگو-مزوتروف است.