سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جواد قدبیک لو – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
علیرضا صلابت – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
محمدعلی خودشناس – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
مسعود دادیور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

پتاسیم یکی از مهمترین عناصر غذایی پر مصرف است که پس از نیتروژن بیشترین مقدار جذب گیاهی را به خود اختصاص می دهد و بطور متوسط ۲ تا ۶ درصد پوسته زمین را تشکیل می دهد .
بین شکلهای مختلف پتاسیم روابط تعادلی و سینتیکی برقرار است . لیکن در خاکهای کشاورزی این شکلها بندرت با یکدیگر به تعادل ترمودینامیکی می رسند . واکنش تعادلی بین پتاسیم فاز محلول وپتاسیم فاز تبادلی خاک بسیار سریع است . تحقیقات مربوط به جذب سطحی کاتیونها در سراسر جهان بطور وسیعی در حال انجام می باشد . میستوز و همکاران ایزوترمهای جذب سطحی پتاسیم یک نوع خاک را با استفاده از مدل های لانگمیر ، فروندلیش و تمکین بررسی کرده و دریافتند هر سه مدل فوق جذب پتاسیم را به خوبی پیش بینی می کنند . همچنین این محققان نشان دادند که ثابتهای این معادله ها در pH های مختلف متفاوت است . معادلات فوق اغلب برای بررسی جذب سطحی آنیونها استفاده می شوند . پال و همکاران بر روی جذب سطحی پتاسیم ۲۲۷ نمونه خاک بکر مناطق مختلف جنوب غربی استرالیا تحقیق نمودند و دریافتند که داده های حاصل از جذب سطحی بدست آمده دارای تطابق کافی با معادله ایزوترم لانگمیر نمی باشند . وعلت این امر را وجود چندین جایگاه مجزای جذب پتاسیم در داخل خاکهای مورد نظر که هر یک دارای قابلیت انتخاب متفاوتی نسبت به پتاسیم می باشد، می دانند . زو – مینگ گنگ بر روی جذب سطحی ۴ نمونه خاک در pH های متفاوت در کشور چین تحقیق نموده وگزارش کرد، با افزایش غلظت محلولهای پتاسیم میزان جذب سطحی نمونه خاکها افزایش می یابد . این تحقیق به منظور مطالعه ایزوترمهای جذب سطحی پتاسیم با استفاده از مدلهای لانگمیر، فروندلیش و تمکین بر روی ۲۸ نمونه خاک مربوط به مناطق مختلف زیر کشت لوبیا در استان مرکزی صورت گرفت .