سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدتقی زعفرانی معطر – دپارتمان شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
رقیه مجدان سقین سرا – دپارتمان شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده:

فعالیت اتانول و ٢- پروپانول در محلولهای اتانول + پلی پروپیلن گلیکول به وزن مولکولی ٤٠٠ و ٢- پروپانول + پلیپروپیلن گلیکول به وزن مولکولی ٤٠٠ با روش ایزوپیستیک در دماهای ( ٢٥،٣٥،٤٥،٥٥ ) درجه سانتیگراد اندازه گیریشده است و لیتیم برمید به عنوان مرجع استاندارد ایزوپیستیک در انداره گیری فعالیت به کار رفته است . معادله اصلی فلوریهاگینز و معادله اصلاح شده فلوریهاگینز که بستگی غلظتی پارامتر برهمکنش را نشان می دهد برای برازشنتایج آزمایشی فعالیت حلال به کار رفته است و برازش خوبی با معادله اطلاح شده فلوریهاگینز بدست آمده است