سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ملیحه محقق – دانشکده داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محسن تفقدی – دانشکده داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده:

در این مطالعه تجویز نانوسفرهای PLGA حاوی توکسوئید کزاز (TT) و ادجوانت ساپونین از راه بینی بـرای ایجاد ایمنی سیستمیک و مخاطی مـورد بررسـی قـرار گرفـت . نانوسـفرهای PLGA(poly(lactide-co-glycolide) حاوی توکسوئید کزاز (TT)به روش امولسیون دوگانه(W/O/W)تهیه شدند در مطالعات درون تن نانوسفرهای حاوی ۴۰ Lf TT به تنهایی و همراه با ساپونین به عنوان ادجوانت کمکـی درون بینی خرگوش تجویز شدند . عیار آنتی بادی ضد (IgG))TT در سرم و آنتی بادی IgA درترشـحات بینی به روش الایزا تعیین گردید .
مشاهده شد که تجویز از راه بینی نانوسفرهای حاوی TT بطور قابل توجه پاسخ ایمنی بالاتری را نسبت به تجویز محلول TT از راه بینی نشان میدهد . ضمن اینکه افزودن سفادکس و ساپونین نیز باعث افزایش پاسخ ایمنی همورال و مخاطی می شود . در مجموع با توجه به ایجاد پاسخ ایمنی مناسب توسط نانوسفرهای PLGA و قیمت مناسب و در دسترس بودن مواد مورد نیاز برای تهیه آنها می توان این نانوسفرها را برایایمن سازی مخاطی به کار برد .