سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیذ علی اکبر حسین زاده اطاقسر – دانشجوی کارشاسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران
حسنعلی آقاجائی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه مازندران
رمضان غلامی – کارشناس ارشد MBA و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

کفیت اثر بخشی مدیریت نظام اجرایی، عامل حیاتی ومهم در تحقیق برنامه های توسعه ورفاه ملت ها است. بالا بودن هزینه ها سازمانی وتأمین این هزینه ها از محل منابع معمولی که روزبه روز محدودتر می شود، از یک طرف واز سوی دیگر،پایین بودن اثر بخشی این سازمان ها، دولت ها رابهاین فکر انداخته است که تحقیق اهداف سازمان را مورد توجه قرار دهند.توجه به نتایج و تحقیق اهداف بهبود مستمر کیفیت، مدیریت وارزیابی عملکرد را الزامی می سازد. در همین راستا مدل های تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمان ها از موفقیت چشمگیری برخوردا بوده و توانسته اند تا حدود زیادی در آسیب شناسی سازمانی وتعین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند. از این باب مطالعان تئوریکی- تجربی بسیاری از کاربردEFQMدر ارزیابی عملکرد سازمان ها صورت گرفته است ونتایج جالب توجهی نیز بدست آمده است. بدین منظور، مطالعه چنین تحقیقاتی ضرورت می یابد.
در مقاله حاضر، با هدف تشریح وتبیین نتایج مطالعات تئوریکی- تجربی مربوط بهEFQM،به ارائه انها پرداخته شد. مقایسه تئوریکی میان آنها در قالب شباهت ها وتفاوت های مطالعات صورت گرفت. در پایان مقاله، مورد مذکور جمع بندی شده، بحث ونتیجه گیری، کاربردهای مدیریتی وپیشنهادات مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شد.