سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مریم نیکونژاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی در زمینه ی سیر تحول و وضعیت فعلی نظام آموزش استعدادهای درخشان در ایران با تاکید بر رفع چالش ها بوده است. روش انجام پژوهش تحلیلی – توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش، عوامل اجرایی مراکز استعدادهای درخشان استان خوزستان در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ می باشند، که از این تعداد ۲۱۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که ۳۷ گویه طراحی گردید. جهت پایایی پرسشنامه از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ که برابر (۰/۸۷) بود استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن بود که شناسایی و رفع مشکلات مالی – مادی، محتوایی، تکنولوژیکی، شناسایی و گزینش باعث افزایش کیفیت نظام آموزش استعدادهای درخشان استان خوزستان بوده اند.پ