سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صمد دربندی – استادیار آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مجتبی جلیل زاده – کارشناس ارشد سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی
صابره دربندی – دانشجوی دوره دکتری هیدرولوژی دانشگاه تبریز

چکیده:

رودخانه قرنقو یکی از زیر شا خه های اصلی رودخانه قزل اوزن می باشد که در حوضه آبریز سفید رود جریان دارد. این روخانه سالانه هزاران تن رسوبات و املاح مختلف را از حوضه آبریز خود گرفته و به داخل قزل اوزن منتقل می نماید.به منظور بررسی کیفی آب این رودخانه مقدار کل مواد جامد محلول (TDS) طی دوره آماری در دبی آب ضرب شده و با املاح (SL) محاسبه شد.همچنین رابطه دبی ‐رسوبات معلق،دبی‐ بار املاح و رسوبات معلق‐بار املاح تعیین شد.نتایج نشان داد که با افزایش دبی آب،میزان TDS کاهش می یابد بعبارت دیگر به ظاهر کیفیت آب بهبود می یابد اما بار املاح افزایش می یابد که نشاندهنده عکس این موضوع است.همچنین با میزان رسوبات معلق، بار املاح نیز افزایش می یابد.