مقاله مطالعه بافت شناسي تخمدان ميگوي سفيد (Metapenaeus affinis ) در آبهاي ساحلي خليج فارس و درياي عمان (استان هرمزگان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۶۸ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه بافت شناسي تخمدان ميگوي سفيد (Metapenaeus affinis ) در آبهاي ساحلي خليج فارس و درياي عمان (استان هرمزگان)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميگو سفيد (Metapenaeus affinis)
مقاله بافت شناسي تخمدان
مقاله خليج فارس و درياي عمان
مقاله هرمزگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، مطالعه ساختار تخمدان ميگوي سفيد (سر تيز) (Metapenaeus affinis) در آبهاي ساحلي منطقه بندرعباس تا سيريك بود كه به مدت ۶ ماه و از فروردين ماه تا شهريور ماه ۱۳۸۲ انجام پذيرفت. به منظور مطالعه تغييرات ساختار بافت تخمدان و بر اساس ويژگي هاي مورفولوژي مراحل باروري آنها که ۵ مرحله مختلف در نظر گرفته شده است، تعداد ۳۰۰ نمونه (۶۰ نمونه از هر مرحله باروري) انتخاب و قطعاتي از بخش مياني تخمدان ميگو ها جدا و پس ازتثبيت در محلول فرمالين ۴% به مدت ۲۴ ساعت و طي مراحل معمول قبل از تهيه مقاطع بافتي (شامل مراحل آبگيري با الكل اتيليك، شفاف سازي و پارافينه كردن در محلولهاي گزيلول، پارافين نرم و پارافين سخت و در نهايت قالب گيري)، برش هايي به ضخامت ۵ ميكرون توسط دستگاه ميكروتوم تهيه گرديد. مقاطع تهيه شده پس از انتقال به روي لام به روش هماتوكسيلين و ائوزين رنگ آميزي گرديده و از تعدادي از اين لام ها عكس تهيه شد. مطالعه مقاطع بافتي تهيه شده از مراحل مختلف باروري تخمدان نشان دهنده وجود حالت تخمريزي مستمر در اين گونه بوده و بيانگر اين است كه ميگوي سفيد توانايي چندين بار تخم ريزي را در طول دوره زندگي خود دارا بوده و تخمدان حالت برگشت پذيري دارد يعني پس از تخم ريزي مجددا خود را براي بارور شدن آماده مي سازد.