مقاله مطالعه بافت شناسي ندول هاي لنفاوي شيردان در جنين شتر يك كوهانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۲۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه بافت شناسي ندول هاي لنفاوي شيردان در جنين شتر يك كوهانه
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ندول هاي لنفاوي
مقاله هيستوژنز
مقاله شتر يك كوهانه
مقاله شيردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي ناغاني احسان
جناب آقای / سرکار خانم: پوستي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت مطالعه هيستوژنز ندول هاي لنفاوي شيردان در شتر يك كوهانه، ۳۳ عدد جنين مورد مطالعه قرار گرفت. به اين منظور از سنين ۲ تا ۱۳ ماه و در هر ماه، سه جنين انتخاب شد. بعد از تعيين سن جنين ها بر اساس معيارC-RL (Crown-Rump Length) ، در فرمالين ۱۰% به آزمايشگاه بافت شناسي ارسال شدند. بعد از جدا سازي شيردان ها، با استفاده از روش هاي رايج آزمايشگاهي به صورت برش هاي متوالي از آنها مقطع تهيه شد. نتايج حاصله از بررسي مقاطع ميكروسكوپيك نشان داد كه ندول هاي لنفاوي در بافت شيردان جنين شتر از ۱۶۰ روزگي حاملگي (C-RL=30cm) در پارين مخاط ناحيه كاردياي شيردان بوجود مي آيندكه با افزايش سن جنين، ندول هاي لنفاوي نيز گسترده تر مي شوند. اين ندول ها در شيردان نشخواركنندگان اصلي (گاو، گوسفند و بز) گزارش نشده اند.