مقاله مطالعه باکتري هاي زئونوز در کلني موش هاي صحرايي متعارف نژادهاي Sprague Dawley، Wistar و NMRI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۱۸۶ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه باکتري هاي زئونوز در کلني موش هاي صحرايي متعارف نژادهاي Sprague Dawley، Wistar و NMRI
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موش صحرايي (Rat) متعارف
مقاله باکتري زئونوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متدين محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: توده دهقان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي بيدهندي سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اولين گروه از باکتري ها که بايد در کلني موش هاي صحرايي آزمايشگاهي بررسي و از کلني پاک گردند، باکتري هاي زئونوز مي باشند. اين باکتري ها سلامت پرسنل، محققين و حيوانات را به خطر انداخته، ممکن است به نتايج آزمايش ها نيز آسيب بزنند. در اين تحقيق سه کلني از موش هاي صحرايي متعارف براي يافتن پنج باکتري زئونوز  Salmonella typhimurium، Salmonella enteritidis، Streptobacillus moniliformis، Pasteurella pneumotropica و Streptococcus pneumonia مورد بررسي قرار گرفت.
روش ها: جميعت مورد مطالعه، ۶۰ سر موش صحرايي از سه نژاد Sprague Dawley، Wistar  و NMRI از سنين ۴-۳، ۸ و ۲۵ هفتگي بودند. حيوانات به طور تصادفي و به تعداد مساوي ازجنس نر و ماده انتخاب و به سه گروه ۲۰ تايي براي هر کدام از نژادها تقسيم شدند. تعداد ۲۴۰ نمونه از قسمت هاي نازوفرنکس (n=120)، سکوم (n=60) و کبد (n=60) حيوانات مذکور تهيه و کشت باکتريايي از آن ها انجام گرفت.
يافته ها: باکتري هاي زئونوز پيش گفته در هيچ کدام از ۲۴۰ نمونه مورد آزمايش وجود نداشت. با اين حال، در ۱/۸۲ درصد از نمونه ها باکتري هايي که تحت شرايط معمول غير بيماري زا هستند، يافت شد که به طور عمده Escherichia coli، Bacillus spp، Streptococcus spp و Enterobacter spp تشخيص داده شدند. اختلاف معني داري در ميزان آلودگي به باکتري هاي غير زئونوز در گروه سني ۴-۳ هفتگي با گروه سني ۸ هفتگي وجود نداشت ولي بين اين دو گروه با گروه سني ۲۵ هفتگي در سه نژاد مورد مطالعه اختلاف معني داري مشاهده گرديد (P<0.001).
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه پيشنهاد مي نمايد که استفاده از اين حيوانات، تهديدي براي سلامت پرسنل و انجام تحقيقات به واسطه باکتري هاي زئونوز ياد شده ايجاد نمي کند.