سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشته سجادی – استادیار، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
حسین پرتوآذر – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گروه فسیل شناسی
نجمه علیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

سازند زیارت با توالی آهک، آهک ماسه ای ،مارن و مارنهای ژیپس دار،به ضخامت ۵۱ متر در برش چینه شناسی مجن، واقع در ۳۵ کیلومتری شمالغرب شاهرود ( البرز شرقی ) ، جهت مطالعات فسیل شناسی انتخاب گردید . سازند زیارت در برش مورد مطالعه بصورت پیوسته بر روی سازند فجن و در زیر سازند کرج قرار گرفته است . به منظور تعیین سن دقیق طبقات رسوبی و تعیین نوع میکروفاسیس و بایوفاسیس ها، تعداد ۵۹ نمونه بطور سیستماتیک، از برش مورد مطالعه انتخاب و پس از تهیه مقاطع نازک، کیه فرامینیفرهای آن شامل ۴۲ گونه متعلق به ۲۸ جنس شناسایی شدند.
این مطالعه منجر به شناسایی پنج بایوفاسیس به شرح ذیل گردید : (۱ روتالیدا – میلیولیدا – بایوکلاست؛ (۲ آلوئولینا – میلیولیدا – اربیتولیتس؛ (۳ آلوئولینا – نومولتیس؛ (۴ نومولیتس – بایوکلاست (۵: نومولیتیده – دیسکوسیکلینیده؛ بایوفاسیس های تشخیص داده شده در ناحیه مورد مطالعه نشانگر آن است که محیط رسوبگذاری از نوع رمپ بوده است . باتوجه به موقعیت چینه شناسی سازند زیارت و میکروفسیل های شاخص آن تنها بخش E 1 از سازند زیارت به سن ائوسن زیرین(Ypresian) در برش مورد مطالعه وجود دارد . همچنین فراوانی و رشد پوستة (Folsculinized)گونه های مختلف آلوئولین و اندازه نسبتاً بزرگ آنها بر آب و هوای گرم در زمان ائوسن زیرین دلالت دارند