سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی علی زاده – عضو هیات علمی (استادیار پژوهشی) موسسه تحقیقات جنگله

چکیده:

به منظور مطالعه خصوصیات جوانه زنی، در عکس العمل به دو گونه قارچ فوزاریوم (Fusarium , Fusarium graminearum) ا avenaceum آزمایشی، با استفاده از بذر ٧ اکوتیپ از گونه های گیاهی دو جنس بروموس (Bromus) 2 نمو نه و اگروپایرون (Agropyron) 5 نمو نه با منشا متفاوت از سطح کشور به اجرا در آمد . در این آزمایش، بذر اکوتیپ ها با اسپور دو گونه قارچ به غلظت های ۴^۱۰×۱۱۴ و ۴^۱۰×۵۷ در میلی لیتر برای F. graminearum و ۴^۱۰ ×۱۴۰ و ۴^۱۰×۷۰ در میلی لیتر برای گونه F. avenaceum مورد تنش قرار گرفته و خصوصیات بذری اکوتیپ ها در تنش با قارچ و شاهد مورد مقایسه شدند . صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، همچنین شاخص بنیه در واکنش به دو گونه قارچ، مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج بدست آمده نشان داد که بین اکوتیپ ها و عوامل آلودگی برای صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طولریشه چه و ساقچه، و شاخص بنیه بذر نسبت به شاهد اختلاف معنی داری وجود داشت . اثر تیمار های قارچ روی صفات بنیه ای بذر نظیر سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر اکوتیپ ها بیشتر از درصد جوانه زنی و دیگر صفات بود.