سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

راضیه گندمی – دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا عاشوری – دانشگاه فردوسی مشهد
محمود احمدی زاده هروی – پژوهشکده علوم زمین

چکیده:

سازند بهرام در جنوب چشمه شیر، یک سازند کربناتی ، عمدتا مشتکل از آهک و آهک مارنی با میان لایه های شیلی و دولومیت می باشدک ه حاوی فسیل های براکیوپود، مرجان، تریلوبیت، گاستروپود و ساقه کرینوئید است.
برش مورد مطالعه از نظر فون براکیوپودی مورد بررسی قرار گرفت. حاصل این بررسی شناسایی ۲۹ گونه از ۲۵ جنس شناخته شده است که در مجموع نشان دهنده سن فرازنین زیرین تا میانی است.
نتایج چینه شناسی حاصل از مطالعه براکیوپودها و مرجانهای این مقطع منجر به معرفی افق های راهنمای رسوبات دونین بالایی شده است. این افق ها شامل دو افق بیوسنترومی مرجان به سن ژیوتین – فرازنینزیرین و میانی و یک افق اهکی حاوی دو جنس از زیر خانواده Atrypinae که در بیندو افق بیوسترومی قرار دارد در قسمت فوقانی توالی رسوبی افق آهک مارنی با میان لایه های شیلی به رنگ سبز تا زرد نحودی کاملاً فرسایش قرار دارد که حاوی گونه هایی از خانواده Productidina می باشد. از آنجا که این افق ها در برقراری تطابق چینه شناسی زمانی رسوبات دونین فوقانی مناطق مختلف ایران، بررسی جغرافیایی دیرینه به ما کمک شایامی می کند، در این مقاله سعی شده است پس از مطالعه براکیوپودها به این مسئله نیز توجه شود.