مقاله مطالعه برخي خصوصيات فيزيولوژيکي دو رقم گندم (.Triticum aestivum L) تحت تنش شوري از منابع کلريد سديم و کلريد کلسيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه برخي خصوصيات فيزيولوژيکي دو رقم گندم (.Triticum aestivum L) تحت تنش شوري از منابع کلريد سديم و کلريد کلسيم
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتاسيم
مقاله پرولين
مقاله تنش شوري
مقاله سديم
مقاله کل قندهاي محلول
مقاله گندم
مقاله هدايت روزنه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيبي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: زنديه لژيا
جناب آقای / سرکار خانم: قائم مقامي ندا
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي رضوان ندا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: قائم مقامي فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه برخي خصوصيات فيزيولوژيکي دو رقم گندم تحت تنش شوري اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه کاملا تصادفي متعادل با سه تکرار در سال زراعي ۸۷-۸۸ در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز اجرا شد. فاکتور اول، رقم داراي دو سطح شامل ارقام استار و چمران و فاکتور دوم، آبياري با آب شور داراي سه سطح آب معمولي، آب شور باغلظت ۱۰۰ و ۲۰۰ ميلي مولار از منابع شوري NaCl و CaCl2 به نسبت مساوي بود. نتايج نشان داد بيشترين کاهش ماده خشک در سطح دوم تنش (۲۰۰ ميلي مولار) در رقم استار بود. با افزايش سطح تنش کاهش هدايت روزنه اي در هر دو رقم مورد مطالعه بيشتر شد. بيشترين کاهش هدايت روزنه اي در سطح دوم تنش در رقم استار مشاهده شد. با افزايش شدت تنش ميزان تجمع قندهاي محلول در هر دو رقم افزايش يافت ولي بين ارقام تفاوتي مشاهده نشد. با اعمال تنش شوري ميزان تجمع پرولين در هر دو رقم مورد مطالعه به طور معني داري افزايش يافت. هر دو رقم توانايي نگهداري محتواي نسبي آب برگ (RWC) را در سطح بالايي به نمايش گذاشتند ولي با کاربرد سطح دوم ميزان آن به طور معني داري در هر دو رقم کاهش يافت. بيشترين ميزان تجمع سديم در سطح ۲۰۰ ميلي مولار رقم چمران و کمترين مقدار سديم در شرايط نرمال رقم چمران ديده شد. افزايش نسبت K/Na سبب افزايش معني دار عدد SPAD شد، در حالي که کاهش RWC را به همراه داشت. در شرايط S1 افزايش تجمع سديم در برگ باعث کاهش شديد در نسبت K+/Na+ و عدد SPAD شد(r2=-0.828**) . در صورتي که با افزايش مقدار پتاسيم اين نسبت افزايش يافت (r2=0.937**). در شرايط نرمال افزايش پتاسيم سبب نقل و انتقال بهتر قندها در گياه شد ولي در شرايط تنش شديد افزايش مقدار پتاسيم نتوانست سبب انتقال قندها شود که احتمالا مي توان اين پديده را به عدم کارايي مناسب پمپ هاي قند بواسطه خسارت ناشي از تنش شوري شديد (۲۰۰ ميلي مولار) نسبت داد. در تنش شديد شوري، افزايش بيوسنتز پرولين و قندهاي محلول برگ مي تواند سبب بهبود هدايت روزنه اي و محتواي نسبي آب و در نتيجه کاهش کمتر ماده خشک گياه گندم شود، لذا مي توان از آنها براي غربال کردن ژنوتيپ هاي گندم تحت تنش شوري بهره جست.