مقاله مطالعه برخي عوامل خطرزاي دوران بارداري بر زايمان زودرس، در مادران مراجعه کننده به بيمارستان ولي عصر زنجان در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۸۴ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه برخي عوامل خطرزاي دوران بارداري بر زايمان زودرس، در مادران مراجعه کننده به بيمارستان ولي عصر زنجان در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل خطر
مقاله زايمان زودرس
مقاله بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري گرگاني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: زايمان زودرس عامل مهمي در بروز مورتاليتي و موربيديتي نوزادان مي باشد در مورد عوامل مرتبط با اين پديده تناقضاتي به چشم مي خورد. اين تحقيق جهت تعيين برخي عوامل موثر در زايمان زودرس در مادران مراجعه کننده به بيمارستان ولي عصر زنجان صورت گرفته است.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر، توصيفي – تحليلي از نوع مقطعي بوده است. باتوجه به اين که زايمان هاي زودرس در مقطع زماني سال ۱۳۸۶ به تعداد ۳۱۸ مورد بود. جهت بررسي عوامل خطرزا تعداد ۲۷۸۴ نفر نيز به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. ابزار گردآوري اطلاعات از طريق پرسش نامه بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهاي Excel و SPSS و با روش کاي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند.
يافته ها: طي مدت بررسي، ۴۵۲۸ مورد زايمان وجود داشت که از اين تعداد، ۳۱۸ مورد زايمان زودرس (۷ درصد) گزارش شده بود. شايع ترين عوامل مرتبط با زايمان زودرس عبارتند از: سن مادر (۱۷ درصد)، مولتي پاريتي (چندزايي) (۴۲٫۵ درصد) و سابقه جفت سرراهي (۱۴ درصد)، سابقه دکولمان جفت (۳۵٫۵ درصد)، سابقه پارگي زودرس پرده هاي هاي جنيني برابر ۱۹٫۹ درصد، پلي هيدرآمينوس (۵٫۴ درصد)، عفونت مجاري ادراري ( ۱۲٫۸درصد) و خون ريزي در سه ماهه اول حاملگي ( ۲۲٫۳درصد).
بحث و نتيجه گيري: با توجه به مطالعات قبلي و نتايج حاصل از اين مطالعه سن مادر، ملتي پاريتي، سابقه جفت سرراهي، سابقه دکولمان جفت و عفونت مجاري ادراري از عوامل موثر در زايمان هاي زودرس مي باشند ولي باز هم مطالعات جامع تر در اين خصوص توصيه مي شود. شناسايي عوامل خطر و جلب مشارکت مادران باردار و بالا بردن آگاهي آن ها مي تواند در کاهش ميزان زايمان هاي زودرس باشد.