سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سید جلال تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
علی نجفی – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
اکرم شریفی – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده:
برای کاهش تلفات و حفظ کیفیت محصولات کشاورزی در هنگام برداشت و همچنین در عملیات پس از برداشت و به هدف طراحی ماشین آلات مخصوص فراوری آنها داشتن اطلاعات کافی در مورد خواص مکانیکی و فیزیکی این محصولات ضروری به نظر می رسد در تحقیق حاضر برخی از خصوصیات فیزیکی و ثقلی از جمله زاویه ریپوز، میانگین هندسی ابعاد، میانگین حسابی قطر، کرویت و ضریب رعنایی در سطح احتمال ۵% برای دو رقم پسته (شاهپسند ، خنجری) شهرستان دامغان بررسی شد که در مطالعه انجام شده در میانگین حسابی ابعاد (de) و فاکتور شکل اختلاف پسته شاه پسند با نمونه دیگر معنی دار بود (۰٫۰۵>p) . ولی در کرویت اختلاف معنی در نمونه شاه پسند با نمونه دیگر مشاهده نشد (۰/۰۵<p) . در میانگین هندسی ابعاد نیز بین نمونه شاهپسند با نمونه خنجری اختلاف معنی داری مشاهده نشده است (۰/۰۵<p).