سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناهید آملی – اعضا هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران – بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
ولی اله رامئه – اعضا هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران – بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

این تحقیق به منظوراستفاده و دستیابی به مناسب ترین تاریخ کاشت و تراکم بوته و استفاده مطلوب از کود نیتروژنه و تعیین میزان همبستگی بین صفات و پارامترهای به زراعی فوق درعمل کرد گل کلم رقم Snow crown درقالب آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل با ۲۷ تیمار درسه تکرار درایستگاه تحقیقات زراعی دشت ناز ساری درطی دو سال ۸۲ و۱۳۸۱ انجام شد. در این بررسی کرت های اصلی شامل سه تاریخ کاشت ( ۱۵ شهریور ، ۳۰ شهریور و ۱۴ مهر) و کرت های فرعی نیز شامل سه فاصله ردیف (۶۰،۵۰ و ۷۰ سانتی متر با فاصله بوته ۳۰ سانتی متر ) و مقادیر مصرف نیتروژن خالص در سه سطح (۹۲،۰ و ۱۳۸ کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج تجزیه واریانس مبین معنی دار بودن اثرات کلیه فاکتورها و اثرات متقابل آن ها بر عملکرد در سطح ۱ درصد بود. نتایج نشان داد که تیمار تاریخ کاشت ۱۵ شهریور ، فاصله ردیف ۶۰ سانتی متر و فاصله بوته ۳۰ سانتی متر، یعنی تر اکم ۵۵۰۰۰ بوته دره کتاربا مصرف نیتروژن به میزان ۹۲ کیلوگرم در هکتار با متوسط عملکرد ۴۰ تن دره کتاربیشترین محصول را داشت.همچنین افزایش تعداد بوته دره کتار با کاهش فاصله خطوط از ۷۰ به ۶۰ سانتی مترسبب افزایش عمل کرد گردید.درماتریس همبستگی صفات قطر کلم (کورد) همبستگی مثبت و معنی داری (r =0/842) با وزن تر برگ داشته است. در ضمن قطر کورد، وزن خشک برگ به ترتیب با ضریب همبستگی r=0/580 و r=0/545 از همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد برخوردار بودند.نتایج رگرسیون گام به گام نیز مؤید آن بوده است که قطر کورد و وزن خشک برگ بیشترین توجیه را در عملکرد کلم گل داشته اند.میزان نیترات با عمل کرد همبستگی معنی داری نداشت و میزان تجمع نیترات درکلیه تیمارها قابل قبول و در حد مجاز بود.