سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی روانشادنیا – کارشناس ارشد مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسن سبط – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود احمد ینژاد – عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پیچیدگی و حساسیت فرایند تعریف و اعلام اولوی تهای اجرایی، وجود ابها مهای گوناگون (ریس ک بالا) و نیز دخالت عوامل متعدد فنی و غیرفنی، ایجاب م یکند که پس از تدوین سیستم اولویت بندی پروژه ها، یک تیم چند تخصصه متشکل از ذ ینفعان مختلف، با یک نگاه جامع نگر، آن را ارتقا داده و اجرایی کند. مقاله حاضر، نتایج به کارگیری مهندسی ارزش و به ویژه رویکرد راهبردی آنیعنی برنامه ریزی ارزش، برای تدوین یک سیستم اولویت بندی پروژه های عمرانی است. این مقاله ضمن بررسی جایگاه برنامه ریزی ارزش، به معرفی سیستم مبنای طراحی شده برای اولویت بندی پروژه های بهسازی معابر شهر تهران می پردازد. در اجرای این سیستم ۵۱۴ معبر از خیابان های تهران بررسی، اطلاعات آنها تکمیل و ارزیابی شده اند. همچنین بیش از ۴۵۰ دقیقه فیلم، صدها عکس و ۱۲۶۰ فرم حاوی ۵۱ شاخص اثرگذار بر اولویت بندی برداشت شده است. نتایج این بررسی ها که با همکاری شرکت پیشگامان مدیریت ساخت و معاؤنت محترم فنی عمرانی شهرداری تهران و مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران برای سال ۱۳۸۴ انجام گرفته است، به عنوان بازخوردهای سیستم مبنا، برای استفاده جهت مطالعه ارزش مورد استفاده قرار گرفت. مطالعه برنامه ریزی ارزش این سیستم، در پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت و با همکاری عوامل پروژه به انجام رسید.انجام مطالعه برنامه ریزی ارزش این سیستم که با هدف ارتقای سیستم مبنا انجام گرفته، کاهش هزینه اجرای سیستم اولیه، افزایش مشارکت عوامل ذی نفع، انعطا فپذیری بیشتر و ارتقا قابلیت پاسخگویی سیستم را به دنبال داشته است. نتیجه این مطالعه نشان میدهد، روش مورد استفاده، میتواند برای اولوی تبندی پروژهها در بخ شهای مختلف کشور به کارگرفته شود.