سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مهتاب جهانشاه طلب – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
جمشید خان چمنی – مدیر گروه بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:
هدف از این پایان نامه مطالعه برهم کنش هم زمان دو ترکیب کارکومین و رسوراترول در برهمکنش با پروتئین آلفالاکتالبومین است که در دمای محیط و در pH=7/4 با استفاده از روشهای مختلف ازجمله روشهای طیف سنجی فلورسانس سه بعدی ، انتقال انرژی فورستر است طیف سنجی نشری سه بعدی روشی است که اطلاعات دقیقی در مورد ساختار پروتئین در برهم کنش ها به دست می دهد. افزایش پیک a با افزایش غلظت لیگاند ها نشان دهنده افزایش سایز پروتئین در اثر برهمکنش لیگاند با آلفالاکتالبومین است تغییرات در پیک 1 ناشی از تشکیل کمپلکس پروتئین و لیگاند می باشد که باعث تغییر در محیط باقی مانده های تریپتوفان و تیروزین شده است. با استفاده از روابط فوستر فاصله برهم کنش میان لیگاند ها و پروتئین آلفالاکتالبومین کمتر از 7نانومتر به دست آمده است، این موضوع دلیل در برهم کنش میان دارو و پروتئین، تشکیل کمپلکس و خاموشی استاتیک می باشد