سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر قدسی – گروه فیزیک دانشگاه مازندران
وحید زنگانه –

چکیده:

محاسبه پتانسیل کل در برهم کنشهای هسته ای قویاً وابسته به خواص ذاتی هسته های شرکت کننده در واکنش میباشد. مدل شبکه ای Fcc، یکی از مدلهایی است که میتواند به خوبی خواص هسته مانند توزیع ماده هسته ای بویژه در سطح هسته ، انرژی بستگی در حالت پایه و اعداد کوانتومی نوکلئونهای سازنده هسته را به خوبی توصیف کند.. بنابراین این مدل میتواند یک گزینه مناسب برای توصیف هسته های شرکت کننده در واکنش باشد. در این.مقاله با بهره گیری از این مدل، پتانسیل کل و ارتفاع سد همجوشی را در بر هم کنشهای ۲۸ و Si28+92Zr، ۱۶O+92Zr 28 و C12+92Zr 12 محاسبه نموده ایم. نتایج بدست آمده برای سد پتانسیل برای هر واکنش با مقادیر تجربی و محاسبات مدل Double Folding (D.F.) شبیه سازی به روش مونت کارلو مقایسه گردیده و توافق خوبی بین آنها مشاهده شده است. در این محاسبات پتانسیل نوکلیون – نوکلیون از نوع M3Yبوده و از پارامتر تنظیم پذیر در این محاسبات استفاده نشده است.