سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
نسیم دانایی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوفیزیک دانشگاه آزاد علوم پایه مشهد
جمشیدخان چمنی – دانشیار دانشگاه آزاد علوم پایه مشهد
علی نعمتی – استادیار دانشگاه آزاد علوم پایه مشهد

چکیده:
این تحقیق به منظور مطالعه برهمکنش پروتئین بتالاکتو گلبولین شیر با رسوراترول در حضور میدان الکترومغناطیس با استفاده از فلورسانس سه بعدی انجام شده است. تا اثرات جانبی میدانهای الکترومغناطیس را در پیوند لیگاند به پروتئین مورد بررسی قرار دهیم. این مسئله در صنایع داروئی و غذائی بسیار مهم می باشد . طیف سنجی فلورس انس سه بعدی روش جدیدی است که برای بررسی تغییرات ساختار فضائی پروتئینها بکار می رود. طول موج برانگیختگی، طول موج نشری و شدت فلورسانس سه پارامتر مورد نیاز در فلورسانس سه بعدی می باشند. تغییرات ساختار فضایی پروتئینها و انتقال طول موج های نشری و برانگیختگی را توسط ظاهر شدن یک پیک جدید یا ناپدید شدن پیک یا پیکهای موجود می توان تشخیص داد. نتایج طیف سنجی فلورسانس سه بعدی نشان داد که رسوراترول با بتالاکتوگلبولین در حضور میدان های الکترومغناطیس ۱۰۰ هرتز و ۱۰۰ کیلو هرتز تشکیل کمپلکس داده و محیط اطراف تریپتوفان و تیروزین تغییر کرده و در نتیجه ساختار پروتئین هم دچار تغییر شده است .