مقاله مطالعه بر همکنش هاي درون مولکولي در کمپلکس سه گانه -(Cu(Bpy)(dTDP به روش پتانسيومتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه بر همکنش هاي درون مولکولي در کمپلکس سه گانه -(Cu(Bpy)(dTDP به روش پتانسيومتري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوکلئوتيدها
مقاله دي فسفات منو استرها
مقاله ثابتهاي پايداري
مقاله ثابتهاي اسيدي
مقاله برهمکنش هاي درون مولکولي
مقاله تجمع ليگند- ليگند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدعلي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ثابتهاي اسيدي و پايداري کمپلکسهاي Cu(dTDP)، dTDP) تيمدين- ۵′ دي فسفات) و Cu(Bpy)(dTDP) Bpy): 2 و -۲′ بي پيريدين) به وسيله تيتراسيونهاي پتانسيومتري اندازه گيري شد. در اين مقاله نشان داده شده است که پايداري کمپلکسهاي دوگانه Cu(dTDP) فقط توسط گروه دي فسفات تعيين مي شود. در حالي که براي سيستمهاي مختلط يا سه گانه Cu(Bpy)(dTDP) متفاوت است. همچنين نشان داده شده است که رابطه تعادلي: Cu(Bpy)2+ + Cu(dTDP) ®¬  Cu(Bpy)(dTDP) + Cu2+ بطور قابل توجهي به سمت راست متمايل مي شود. قسمت مهم اين پديده به تمايل فلزات ۳d به گروههاي هتروآروماتيک N, O دار باز مي گردد. اين افزايش پايداري همچنين به برهمکنش ميان ليگندها در کمپلکس Cu(Bpy)(dTDP) مربوط مي شود. ميزان اندازه گيري شده حدودا ۰٫۳۵ واحد log مي باشد که مربوط است به پديده تجمع ليگند- ليگند. براي اثبات اين مطلب ثابت پايداري کمپلکسهاي تشکيل شده با Cu2+ و يا Cu(Bpy)2+ با ۵’-dTPD (تيميدين- -۵′ دي فسفات) بوسيله تيتراسيونهاي پتانسيومتري در محلول آبي I=0.1M) و (۲۵°C, NaNO3 اندازه گيري شده است که با اضافه کردن NaNO3 قدرت يوني/ ثابت نگهداشته مي شود.