سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مینا تقی زاده – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه اراک، اراک
مریم احسنی ایروانی – دانشجوی کارشناسی باغبانی، دانشگاه اراک، اراک.

چکیده:
امروزه استفاده از کودهای آلی مانند ورمی کمپوست به دلیل تاثیر مناسب درکاهش عوارض زیست محیطی و رشد بهتر گیاه از جمله راهکارهای مناسب درتولید محصولات ارگانیک می باشد. به همین دلیل در این پژوهش سعی بر این شدکه کاربرد نوعی از بسته بندی ورمی کمپوست در محیط آبی بر میزان ریشه زایی برگ بیدی بررسی گردد.در این پژوهش قلمه هایی یکسان از برگ بیدی گرفته شد و در ظروف شیشه ای حاوی آب مقطر و ورمی بگ قرار داده شدند. تیمار اعمال شده شامل زمان تعویض ورمی بگ ها به صورت هر ۲، ۵ و ۸ روز یک بار بودکه با شاهد مقایسه شدند. نتایج نشان دادکاربرد ورمی بگ در قلمه های برگ بیدی بیشتر در صفات ریشه زایی موثر بود و نسبت به شاهد باعث انگیزش ریشه های طویلتر با تعداد بیشتر بود، به ویژه زمانیکه ورمی بگ ها هر ۵ و ۸ روز یکبار تعویض شدند. احتمالا اثر مثبت کاربرد ورمی بگ به دلیل نقش مثبت عصاره خارج شده از ورمی کمپوست بوده است. براساس نتایج این آزمایش میتوان این نوع بسته بندی ورمی کمپوست را برای ریشه زایی گیاهان علفی که ازدیاد آنها در آب امکانپذیر است توصیه نمود.