سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بیژن مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران
سیدمحمودرضا بهبهانی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
محمدهادی نظری فر – کارشناس پژوهشی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران

چکیده:

محدودیت منابع آب و شرایط نامساعد اراضی، لزوم بکارگیری سیاستهای متکی بر بهره برداری حداکثر و صحیح و استفاده از پتانسیلهای آبی و خاکی منطقه را مطرح مینماید . شرایط اقلیمی خشک و بارندگی های نامنظم و پراکنده کشور ایران، لزوم مطالعات و پژوهشهای مرتبط با منابع آبی را دو چندان میکند . مطالعه و آگاهی از وض عیت منابع آب وخاک هر منطقه نقش تعیین کننده ای در برنامه ریزی های کشاورزی و استفاده صحیح از منابع آب و خاک آن منطقه خواهد داشت . به منظور مدیریت صحیح آب نیاز به نگرش جامعی است که استحصال آب، تخصیص ، انتقال،
توزیع و بهره وری مناسب از این منابع را مورد توجه قرار دهد که این نگرش بایستی متناسب با شرایط اقلیمی حوض ه – های آبخیز باشد . آگاهی از وضعیت بودجه آبی زیرحوضه ها از مقدمات برنامهریزی های منابع آب حوضه های آبخیز میباشد . در این مطالعه به کمک قابلیتهای مدل HEC-HMS شرایط هیدرولوژیکی ۲۴ زیر حوضه و ۱۴ آبراهه اصلی ۲۸۳۲۹) کیلومتر مربع ) در استان لرستان مطالعه و شبیه سازی شده است . در مرحله اول اطلاعات لازم اعم از خاکشناسی، هواشناسی، توپوگرافی و کاربری اراضی جمع آوری شده و برای استخراج شبکه آبراهه ها و تهیه مدلDEMاز نرم افزارهای GIS استفاده گردید . به کمک این اطلاعات و روشهای مناسب انتخابی در مدل، HEC-HMS بودجه آبی منطقه مطالعه شده است . در نهایت با آنالیز نتایج حاصل از مدلسازی، زیرحوضه های استان لرستان بر اساس بودجه آبی طبقه بندی شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفت