سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر حسین سبحانی – کارشناس منابع طبیعی استان قزوین
هبت ا… سیفی – مدیر کل منابع استان قزوین
جمشید محمد بیگی – کارشناس منابع طبیعی استان قزوین
علیرضا امیری ملکی – کارشناس منابع طبیعی استان قزوین

چکیده:

بیابانزایی به معنای تخریب سرزمین در مناطق خشک و نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب تعبیر شدهاست فاکتوری تخریب سرزمین عبارتند از فرسایش خاک، تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و زوال درازمدت پوشش گیاهی . با توجه به نکاتمذکور و بادرنظر گرفتن قدرت تفکیک تصاویر ماهواره ای از جمله لندست TM به نظر می رسد برای دستیابی به محدوده نوسان فاکتورهای مورد اشاره در سطوح بزرگ در طی سالیان مختلف بررسی تغییرات درصد پوشش گیاهی به عنوان معیار قابل قبول باشد زیرا در پی فرسایش خاک و تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از جمله حرکت ماسه های روان و یا افزایش شوری قبل از هرچیز مستقیما پوشش گیاهی دچار تغییر ونوسان می گردد. دراین تحقیق به کمک محاسبه تغییرات درصد پوشش گیاهی در فاصله سالهای ۶۶ و ۸۰در باندهای مادون قرمز نزدیکدر تصاویرLandsat TMدر سطح مراتع استان قزوین میزان گسترش کانونهای فرسایش بادی استان حرکت ماسه های روان ، تخریب پوشش گیاهی و افزایش گیاهان شورروی در یک دوره ۱۵ ساله بررسی گردید.