سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جهانبخش دانشیان – گروه زمین شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه تربیت معلم تهران
ملیحه قنبری – گروه زمین شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

در این تحقیق نهشته های عضو توف بالایی سازند کرج از نظر محتویات رادیولری در برش الگو واقع در جنوب روستای کیاسر در مسیر جاده کرج – چالوس مورد بررسی قرار گرفته است. توف بالایی سازند کرج در برش مورد مطالعه با ۹۱۸/۴ متر ضخامت از توف، ماسه سنگ، شیل، سنگ آهک و سنگهای حد واسط تشکیل شده و با ناپیوستگی در زیر کنگلومرای نئوژن و به طور پیوسته برروی عضو شیل آسارا قرار دارد. از این برش ۲۸۰ نمونه برداشت شد و به طور کلی ۱۱ جنس و ۱۵ گونه از اسپوملاریا و ۶ جنس و ۷ گونه از ناسلاریا شناسایی شدند. براساس رادیولرهای شناسایی شده سن عضو توف بالایی ائوسن میانی (۳۷/۴ تا ۴۴/۵میلیون سال پیش) و قابل انطباق با کدهای زون رادیولری ۱۷ RPتا ۱۳ RP می باشد( ۱۹۹۸, Sanfilippo and Nigrini)