سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
سمیه کاظمی شیرکدهی – کارشناس مرکز توسعه نوغانداری ایران
محمد نقی پاداشت دهکایی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان و ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان

چکیده:
این آزمایش جهت بررسی توان کاربرد کمپوست فضولات کرم ابریشم به عنوان کود آلی به منظور کاهش یا حداقل تعدیل در میزان مصرف کودهای شیمیایی و همچنین مشخص کردن بهترین مخلوط کمپوستی برای گیاه زینتی سینگونیوم پودوفیلوم اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از کمپوست فضولات کرم ابریشم، ضایعات چای، کوکوپیت، پوسته برنج و پرلیت که به نسبتهای حجمی مختلف باهم مخلوط شدند. قلمه های ریشه دار شده سینگونیوم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۲۴ تیمار و ۳ تکرار در گلخانه های ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان کشت گردید. شاخصهای رشد از قبیل تعداد برگ، طول برگ، شاخص کلروفیل، سطح برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی، تعداد شاخه های جانبی و ارتفاع گیاه مورد اندازه گیری قرار گرفت. بیشترین رشد در بستر ضایعات چای ۵۰ % + پرلیت ۵۰ % + کود کامل، ضایعات چای ۵۰ % + پوست برنج ۵۰ % + کود کامل و ضایعات چای ۴۵ % + پرلیت ۴۵ % + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۱۰% مشاهده شد. صرفنظر از تیمارهای کود کامل بسترهایی که مواد خام آنها از ضایعات چای و کمپوست فضولات کرم ابریشم بود میزان رشد بهتری نسبت به سایر بسترهای کشت نشان دادند. استفاده از کمپوست فضولات کرم ابریشم باعث افزایش میزان pH بسترهای کشت شد که استفاده ار ضایعات چای درمخلوط بستر کشت باعث کاهش میزان pH بسترهای کشت شده است.