سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
رضا بطالبلویی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حامد افراسیاب – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد بخشی جویباری – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مجتبی قاسمی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:
در این مقاله فرآیند اکستروژن مستقیم و سرد لوله با استفاده از روش اجزای محدود شبیهسازی گردید و تأثیر هندسهی قالب بر نیروی مودر نیاز فرآیند، عمر قالب و کیفیت محصول در ضرایب اصطکاک مختلف مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی اعتبار مدل مورد استفاده، نتایج اجزای محدود با نتایج تجربی موجود در مراجع مورد مقایسه قرار گرفت و همخوانی خوبی مشاهده گردید. در این پژوهش برای بررسی عمر قالب ازمیزان تنش فون میسز ایجاد شده در آن در طول فرآیند استفاده شد و تغییرات کرنش پلاستیک و تنش پسماند در محصول نهایی نیز به عنوان معیاری برای تحقیق کیفیت محصول انتخاب گردید.