سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

قربانعلی روشنی – عضو هیأ ت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظور شناسایی کانیهای مختلف در جزء رس و تغییرات ناشی از تخلیه بیولوژیک پتاسیم بر آنان نمونه هایی از سه خاک اصلی هند (Alfisol و Vertisol،Inceptisol )جمع آوری گردید و پیکهای پراش اشعه ایکس آنان قبل و پس از تخلیه شدید پتاسیم توسط برداشتهای متوالی سودان گراس ( Sorghum Vulgare var(Sudanensis مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفتند . با بهرهگیری از روشهای کیفی و نیمه کمی دگرگونی و تغییر شکل کانیهای رسی قبل و پس از آزمایش مطالعه گردید . گیاه سودان گراس، بعنوان گیاهی زود رشد و پر نیاز، در گلدانهای محتوی ۵ کیلوگرم از هر کدام از خاکهای جمع آوری شده کاشته شده و تیمارهای ۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ پی پی ام ( میلی گرم پتاسیم بر کیلوگرم خاک ) از پتاسیم قبل از شروع آزمایش و تا سه چین اول اعمال گردیدند . در یک دوره ۲۸۰ روزه هفت برداشت از سودان گراس با فواصل زمانی ۴-۶ هفته انجام شده و رسهای جداسازی شده ازهر تیمار تحت تیمارهای چهارگانه ذیل قرار گرفتند : اشباع با پتاسیم ( هوا خشک ) ، اشباع با پتـــاسیم و حرارت ۵۵۰ درجه سانتیگراد، اشباع با منیزیم و اشباع با منیزیم و گلیسرول .