سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر قره آغاجی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
فاطمه عطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ا

چکیده:

در این مقاله تاثیر خستگی بر نخ های شانه شده رینگ با نمرات مختلف Ne 40، Ne 50، Ne 70، Ne 80 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق سه هدف اصلی دنبال می شود: استحکام کششی، ازدیاد طول تا حد پارگی، کار تا حد پارگی و مدول الاسیسیته نخ ها قبل و پس از اعمال خستگی مورد آزمایش قرار گرفت. و نیز نوع آسیب دیدگی نخ های شانه شده توسط میکروسکوپ الکترونیکی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین تاثیر خستگی بر نمرات مختلف نخ مورد مقایسه و تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اعمال بارهای تکرار شونده بر نخ که سبب ایجاد خستگی درنخ می شود باعث می شود خواص مکانیکی نخ نظیر استحکام، کار تا حد پارگی، ازدیاد طول تا حد پارگی ونیز مدول الاستیک پس از اعمال بارهای تکرار شونده کاهش یابد. و نیز پارگی الیاف پس از اعمال خستگی به نخ به صورت متفاوت نسبت به قبل از آن ایجاد خواهد شد. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر خستگی بر نخ ضخیم تر بیشتر از نخ ظریف تر می باشد و آسیب های حاصل از خستگی در این نخ بیشتر نمایان می شود.