سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محبوبه ابوالحسنی زراعتکار – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا آستارایی – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ولی عصر ( ع
احمد تاج آبادی پور – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ولی عصر ( ع

چکیده:

با توجه به اینکه یکی از مسائل اساسی در کشور حجم عظیم زباله های شهری و مشکلات زیست محیطی ناشی از آن است و از طرفی این شیرابه دارای عناصر غذایی مفید برای رشد گیاه می باشد، بنابراین استفاده از روشها و فرایندهای خاص جهت حذف آلودگیهای میکروبی و آلی در شیرابه زباله شهری ضروری به نظر می رسد تا هنگام افزودن به خاک ضمن افزایش حاصلخیزی خاک از انتشار آلودگی در محیط زیست نیز جلوگیری شود . لذا در این تحقیق از فرایند انعقاد جهت حذف آلودگیهای میکروبی و آلی در شیرابه زباله شهری استفاده شد . در ایران منعقد کننده هایی نظیر سولفات آلومینیوم ( آلوم ) ، کلرید فریک و سولفات مس بیشترین کاربرد را در تصفیه آب و فاضلاب شهری دارند که با مکانیسم خاصی باعث حذف ذرات کلوئیدی می شوند [ ۳ و ۱] هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه عملکرد سه نمک فلزی سولفات مس، سولفات آلومینیوم ( آلوم ) وکلرید فریک و تعیین غلظت بهینه این نمکها در کاهش آلودگیهای میکروبی ( باکتریها، قارچها، کپکها، مخمرها و کلیفرم کل ) و آلودگیهای آلی ) ) TOC شیرابه زباله شهری می باشد