مقاله مطالعه تاثير برخي پروبيوتيک ها بر روي اشريشياکلي O157:H7 در شرايط رشد توامان در شير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير برخي پروبيوتيک ها بر روي اشريشياکلي O157:H7 در شرايط رشد توامان در شير
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشياکلي O157:H7
مقاله پروبيوتيک
مقاله رشد توامان شير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: نهايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي منش مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دو دهه گذشته استفاده از پروبيوتيک ها در مهار باکتري هاي بيماري زا اهميت بسياري پيدا کرد. در اين مطالعه تاثير پروبيوتيک هاي بيفيدوباکتريوم آنگولاتوم، بيفيدوباکتريوم بيفيدوم، لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و لاکتوباسيلوس کازيي بر سرعت رشد اشريشياکلي O157:H7 در شرايط رشد توامان در شير مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا به داخل ۵۰۰ ميلي ليتر شير استريل ۱٫۵×۱۰۸CFU/ml باکتري شريشياکلي اضافه و بعد از همگن سازي در ۵ ارلن ماير استريل به طور مساوي توزيع شد. ارلن اول به عنوان کشت انفرادي لحاظ گرديد و به ارلن هاي دوم تا پنجم به ترتيب ۱٫۵×۱۰۸CFU/ml از باکتري هاي پروبيوتيک فوق تزريق و بعد از ۲۴ و ۴۸ ساعت گرمخانه گذاري در دماي ۳۷ درجه سانتيگراد، pH و تعداد اشريشياکلي موجود در هر ميلي ليتر از آنها به ترتيب با استفاده از pH متر و کشت مخلوط در محيط ويولت رد بايل آگار (VRBA) اندازه گيري شد. اين عمليات ۱۰ بار تکرار و ميانگين pH و تعداد اشريشياکلي موجود در هر ميلي ليتر از کشت انفرادي و کشت هاي توامان با پروبيوتيک ها با استفاده از آزمون هاي آماري آناليز واريانس يکطرفه و آزمون تعقيبي توکي مورد مقايسه قرار گرفتند. بر اساس نتايج حاصله رشد توامان هر کدام از پروبيوتيک ها در طول ۴۸ ساعت گرمخانه گذاري بطور معني دار رشد اشريشياکلي را O157:H7 مهار نمود (p>0.01). pH نمونه شير حاوي کشت E.coli+L. casei بعد از ۴۸ ساعت گرمخانه گذاري از pH نمونه شير حاوي E.coli بطور معني دار کمتر بود (p<0.01). در مجموع نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که مصرف طولاني مدت محصولات حاوي فوق الذکر مي تواند در جلوگيري از بروز عفونت با اشريشياکلي O157:H7 و درمان آن مفيد واقع شود.