مقاله مطالعه تاثير برداشت تاخيري، تراكم بوته و شدت برداشت بر عملكرد علوفه و برخي از ويژگي هاي رويشي يونجه يكساله گونه اسكوتلاتا (Medicago scutellata var Robinson) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۹۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير برداشت تاخيري، تراكم بوته و شدت برداشت بر عملكرد علوفه و برخي از ويژگي هاي رويشي يونجه يكساله گونه اسكوتلاتا (Medicago scutellata var Robinson)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يونجه يکساله
مقاله زمان برداشت
مقاله تراکم بوته
مقاله شدت برداشت
مقاله توليد علوفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چايي چي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير برداشت تاخيري، تراكم بوته و شدت برداشت بر روي عملكرد علوفه كل و قابل دسترس و برخي ويژگي هاي رويشي يونجه يكساله Medicago scutellata آزمايشي بصورت كرتهاي دو بار خرد شده در قالب بلوكهاي كامل تصادفي در مزرعه تحقيقاتي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران واقع در كرج در سال ۱۳۸۴ انجام شد. در اين آزمايش زمان آغاز برداشت در كرت اصلي قرار گرفت كه شامل دو سطح برداشت مستمر (۴۰ روز پس از كاشت و در زمان استقرار يونجه يكساله) و برداشت تاخيري (برداشت پس از گذشت ۱۴ روز تاخير نسبت به سيستم برداشت مستمر) بود. عامل فرعي اول تراكم بوته در سه سطح ۲۵، ۷۵ و ۲۲۵ بوته در مترمربع و عامل فرعي دوم شدت برداشت در سه سطح برداشت از ارتفاع ۲، ۴ و ۸ سانتيمتري از سطح زمين در نظر گرفته شد. نتايج تحقيق نشان داد ميزان كل علوفه برداشت شده در دو سيستم برداشت تاخيري و مستمر تفاوت معني داري با هم دارند، بطوريكه ميزان كل علوفه خشک توليدي در سيستم برداشت مستمر ۶٫۳۶۲۴ كيلوگرم در هكتار (حدود ۲۹ درصد بيشتر از برداشت تاخيري) بود. در اين آزمايش با افزايش تراكم بوته ميزان كل علوفه توليدي بيشتر شد. بهترين ارتفاع برداشت از سطح زمين ارتفاع ۴ سانتيمتري بود. با افزايش تراكم و كاهش ارتفاع برداشت (افزايش شدت برداشت)، با توجه به كاهش تعداد ساقه، ارتفاع بوته و تعداد گره در گياه از قدرت توليد علوفه كاسته شد. با توجه به نتايج اين تحقيق چنين به نظر مي رسد كه اگر هدف كشت صرفا توليد علوفه باشد، مي بايست مراتع را با تراكم بالا (۲۲۵ بوته در مترمربع) كشت نمود و از ارتفاع ۴ سانتيمتري به روش مستمر ۴۰ روز بعد از كاشت) برداشت نمود تا به حداكثر عملكرد علوفه دست يافت.