مقاله مطالعه تاثير تاج پوشش و فصل نمونه برداري بر فعاليت آنزيم هاي خاك در چند رويشگاه ارس ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۱۵۲ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير تاج پوشش و فصل نمونه برداري بر فعاليت آنزيم هاي خاك در چند رويشگاه ارس ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيولوژي خاك
مقاله اسيد فسفاتاز
مقاله آلكالين فسفاتاز
مقاله دهيدروژناز
مقاله ارس
مقاله فصل
مقاله تاج پوشش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متيني زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنويس مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي آنزيم هاي خاك روش متداولي است كه به طور گسترده براي سنجش فرآيندهايي كه در چرخه هاي مواد غذايي خاك روي مي دهد استفاده مي شود. فعاليت آنزيم هاي خاك به اثرات تخريبي انسان و طبيعت حساس بوده و اندازه گيري فعاليت هاي گروهي آنها مي تواند ارزيابي معتبري از پاسخ متابوليك خاك به روشهاي مديريتي و تنش هاي محيطي را فراهم كند. اين تحقيق در چهار رويشگاه ارس ايران شامل لاين (استان خراسان)، چهارباغ (استان گلستان)، كندرق (استان اردبيل) و چهارطاق اردل (استان چهارمحال و بختياري) انجام شد. از عمق ۲۰-۰ سانتي متري خاك نمونه برداري شد. سه آنزيم اسيد فسفاتاز، آلكالين فسفاتاز و دهيدروژناز در بهار و پاييز ۱۳۸۷ و در زير و بيرون تاج پوشش با استفاده از واكنش با سوبسترا و با اسپكتروفتومتر سنجش شدند. نتايج نشان داد كه فعاليت آنزيم هاي بررسي شده در كليه رويشگاه ها در زير تاج پوشش درختان ارس بيشتر از بيرون تاج پوشش است كه نشان مي دهد زير تاج پوشش محيط غني تري به لحاظ فعاليت ميكروارگانيسم هاي خاك و گسترش ريشه هاي ارس است. يافته ها همچنين نشان مي دهد كه آنزيم هاي خاك در فصل بهار فعاليت بيشتري در مقايسه با اوايل پاييز داشته و تحت تاثير دوره خشكي و گرماي تابستانه از فعاليت ميكروارگانيسم ها كاسته شده است. اين تحقيق نشان داد كه آنزيم هاي خاك تحت تاثير فرآيندهاي اقليمي و پوشش گياهي مي توانند شاخص هاي مناسبي براي ارزيابي اكوسيستم خاك باشند.