مقاله مطالعه تاثير دوز تلقيح يرسينيا انتروکوليتيکا بر بقا آن در پنير سفيد نگه داري شده در آب نمک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۴۲۷ تا ۴۳۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير دوز تلقيح يرسينيا انتروکوليتيکا بر بقا آن در پنير سفيد نگه داري شده در آب نمک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنير سفيد آب نمکي
مقاله مطالعه تلقيحي
مقاله يرسينيا انتروکوليتيکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حنيفيان شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير دوز تلقيح يرسينيا انتروکوليتيکا بر ماندگاري آن در طي ساخت و نگه داري پنير آب نمکي مورد مطالعه قرار گرفت. يرسينيا انتروکوليتيکا قابليت رشد و تکثير در دماي ٤ – ۰ درجه سانتي گراد را دارا بوده و نيز در شرايط pH اسيدي و حضور نمک مقاومت نسبي از خود نشان مي دهد. لذا امکان رشد و بقا آن در دماي يخچال و طي رساندن پنير وجود دارد. باکتري ليوفيليزه شده يرسينيا انتروکوليتيکا (سروتيپ ۳O: ) در محيط آبگوشت BHI دو بار متوالي کشت و فعال سازي گرديد. براي تعيين تعداد يرسينيا انتروکوليتيکا جهت تلقيح در شير پنير از روش کدورت سنجي استفاده شد. باکتري مزبور به تعداد ۱۰۲، ۱۰۳ و ۱۰۴ در هر ميلي ليتر به شير پاستوريزه گاو تلقيح و جهت پنيرسازي استفاده شد. در طي روند ساخت، رسيدن و نگه داري پنير، تعداد يرسينيا انتروکوليتيکا شمارش و پرگنه هاي آن به لحاظ خصوصيات بيوشيميايي مورد تاييد قرار گرفت. محتواي رطوبت، ماده خشک، نمک و ميزان pH پنيرها نيز اندازه گيري گرديد. نتايج نشانگر افزايش تعداد يرسينيا انتروکوليتيکا در طي ساخت پنير بوده ولي متعاقب افزودن نمک و در طي دوره رسيدن و نگه داري تعداد باکتري کاهش معني دار (P<0.05) يافت. دوز تلقيح تاثير معني داري در بقا يرسينيا انتروکوليتيکا داشت.