مقاله مطالعه تاثير رفتار با بقاياي گياهي و کنترل کننده هاي بيولوژيکي برخصوصيات علف هاي هرز و صفات زراعي در کشت تلفيقي با رتون برنج (Oryza sativa) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير رفتار با بقاياي گياهي و کنترل کننده هاي بيولوژيکي برخصوصيات علف هاي هرز و صفات زراعي در کشت تلفيقي با رتون برنج (Oryza sativa)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رتون برنج
مقاله رفتار با بقاياي گياهي
مقاله اردك و آزولا
مقاله علف هاي هرز
مقاله عملکرد کمي و شاخص برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كربلايي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: باخدا مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي رفتار با بقاياي محصول اصلي و اثر اردک و آزولا بر خصوصيات علف هاي هرز، عملکرد کمي و شاخص برداشت رتون برنج، آزمايشي به صورت اسپليت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار اجرا گرديد. به طوري كه سه نوع رفتار با بقاياي گياهي (كف بر، برداشت رايج منطقه و تکنيک خوابانيدن نواري) به عنوان عامل اصلي و تيمارهاي آزولا و اردك (هر يک در دو سطح حضور و عدم حضور) عامل فرعي را تشكيل مي دادند. نتايج نشان داد كه حداقل و حداكثر جمعيت علف هاي هرز به ترتيب در ارتفاع برداشت رايج منطقه و تكنيك خوابانيدن نواري حاصل شده و در حضور اردك وآزولا از خصوصيات علف هاي هرز ( تعداد، متوسط ارتفاع و ميانگين وزن خشك مخلوط) كاسته شد. در اين مطالعه علف هاي هرز سوروف، تيركمان آبي و اويارسلام بيشترين خسارت را به محصول رتون وارد نمودند. حداکثر عملکرد دانه و شاخص برداشت در تيمار رفتار با بقاياي گياهي، در تكنيك خوابانيدن نواري به واسطه فزوني تعداد كل پنجه توليدي، تعداد خوشه در مترمربع و تعداد كل خوشه چه در خوشه به دست آمد. حضور اردك نيز به سبب افزايش تعداد كل پنجه توليدي، تعداد خوشه در مترمربع و وزن هزار دانه، عملكرد دانه را افزايش داد. در اين تحقيق، حداكثر شاخص برداشت براي تكنيك خوابانيدن نواري، با حضور اردك و آزولا به دست آمد.