مقاله مطالعه تاثير زمان قطع آبياري بر صفات زراعي ارقام پاييزه کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۶۳ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير زمان قطع آبياري بر صفات زراعي ارقام پاييزه کلزا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تنش خشکي
مقاله قطع آبياري
مقاله عملکرد روغن
مقاله عملکرد دانه و اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمانپور شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي زاد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فارغي شراره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير زمان قطع آبياري بر صفات زراعي و شاخص هاي رشد ارقام پاييزه کلزا در منطقه کرمانشاه، آزمايشي با استفاده از کرت هاي خرد شده، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار، در ايستگاه تحقيقاتي اسلام آباد کرمانشاه انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل تنش خشکي (D) به عنوان عامل اصلي در دو سطح شامل آبياري معمول يا آبياري پس از ۸۰ ميلي متر تبخير از تشتک، (D1)، قطع آبياري از مرحله گلدهي به بعد (D2) و رقم (V) به عنوان عامل فرعي در ۹ سطح شامل ارقام پاييزه Opera (V1)، ARC-5 (V2)، Dexter (V3)، SLM046 (V4)، Zarfam (V5)، Okapi (V6)، Talaye (V7)، Licord (V8) و Modena (V9) بودند. نتايج حاصل نشان داد قطع آبياري از مرحله گلدهي به بعد، تاثير نامطلوبي بر فعاليت هاي رشد، عملکرد، اجزاي عملکرد و صفات زراعي مورد بررسي داشت و اختلاف حاصل در سطوح آماري ۱ و ۵ درصد معني دار بود. اثر ساده رقم بر صفات مورد بررسي معني دار گرديد ولي اثر متقابل آبياري و رقم فقط بر تعداد دانه در خورجين ساقه اصلي معني دار شد و بر ساير صفات از لحاظ آماري معني دار نگرديد. رقم SLM046 از نظر عملکرد روغن، عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و شاخص تحمل به تنش در گروه برتر و ارقام Talaye، Zarfam، Licord، Opera، ARC-5، Dexter، Okapi و Modena به ترتيب در گروه هاي بعدي قرار گرفتند. تجزيه و تحليل مراحل رشد گياهان نشان داد با افزايش تنش خشکي ناشي از قطع آبياري، وزن خشک کل گياه و شاخص سطح برگ کاهش يافت، ميزان اين کاهش در رقم SLM046 کمتر از ساير ارقام بود.