مقاله مطالعه تاثير سطوح مختلف کنجاله پنبه دانه بجاي پودر ماهي در تغذيه ماهي قزل آلاي رنگين کمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير سطوح مختلف کنجاله پنبه دانه بجاي پودر ماهي در تغذيه ماهي قزل آلاي رنگين کمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي قزل آلاي رنگين کمان
مقاله کنجاله پنبه دانه
مقاله پودرماهي
مقاله گوسيپول
مقاله فروسولفات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبي زاده پژمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسي اثر جايگزيني جزيي کنجاله پنبه دانه به جاي پودر ماهي بر عملکرد ماهي قزل آلاي رنگين کمان ((Oncorhynchas mykiss، همچنين بررسي اثر فروسولفات در خنثي کردن سميت گوسيپول موجود در کنجاله پنبه دانه، ۷ سطح جايگزيني (۰، ۱۰، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵ و۴۰ درصد) کنجاله پنبه دانه داراي فروسولفات و بدون فروسولفات در نظر گرفته شد و در قالب طرح پايه کاملا تصادفي به صورت آزمايش فاکتوريل ۷×۲ مورد مقايسه قرار گرفتند. به اين منظور ۸۴۰ ماهي قزل آلاي رنگين کمان انتخاب و در ۴۲ قفس به طور مساوي تقسيم شدند و پس از دو هفته سازگاري، به مدت ۱۰ هفته مورد آزمايش قرار گرفتند. وزن بدن و شاخص وضعيت هر۲ هفته يکبار و هزينه غذا به ازا توليد هر کيلوگرم ماهي، بازده مصرف پروتئين ومصرف ظاهري پروتئين خالص در پايان مورداندزه گيري و مقايسه قرار گرفتند. در جريان آزمايش تلفاتي ناشي از تيمارهاي آزمايشي مشاهده نگرديد.بررسي صفات مورد اندازه گيري نشان داد که،نتايج حاصل ازجايگزيني کنجاله پنبه دانه به جاي پودر ماهي در بعضي از سطوح (بويژه۲۰درصد) با نتايج حاصل از جيره شاهد (فاقد کنجاله پنبه دانه) اختلاف معني داري ندارد (P>0.05)، اين سطح از جايگزيني همچنين پس از جيره شاهد بهترين عملکرد را داشت،که احتمالا بعلت تعادل مناسب در اسيد آمينه هاي ضروري جيره، بوده است.به طور کلي افزودن فروسولفات به کنجاله پنبه دانه بهبود معني داري در عملکرد جيره ها ايجاد نکرد و نتايج نشان دهنده سطح پايين گوسيپول در کنجاله پنبه دانه به کار گرفته شده بود. البته به نظر مي رسد که استفاده از فروسولفات در سطوح بالاي کنجاله پنبه دانه، اثر مهار کننده مطلوبي بر گوسيپول موجود در آن داشته است، با اين حال سطوح بالاي کنجاله پنبه دانه (بويژه سطح ۴۰درصد)، نسبت به جيره شاهد، در اکثر صفات مورد اندازه گيري کاهش معني داري ايجاد کرد. بر اساس معيار هزينه غذا به ازاي توليد هر کليوگرم ماهي و در شرايط قيمتهاي زمان اين آزمايش اقتصادي ترين جيره به کار گرفته شده در اين تحقيق، جيره حاوي سطح جايگزيني ۲۰ درصد کنجاله پنبه دانه بود.