مقاله مطالعه تاثير مسدود كننده سرپستانك در كنترل وقوع تورم پستان در گاوهاي شيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۳۲۳ تا ۳۲۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير مسدود كننده سرپستانك در كنترل وقوع تورم پستان در گاوهاي شيري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورم پستان
مقاله سرپستانک
مقاله سيل
مقاله پيشگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمدرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: حق خواه مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: قيصري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: روزي طلب حميد
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به وفور بروز ورم پستان در گاو هاي شيري استفاده از پارامتر هاي مختلف جهت كنترل بروز اين بيماري مي توان بسيار حايز اهميت باشد. اين تحقيق براي اولين بار در ايران با هدف بررسي تاثير يك نوع مسدود كننده سرپستانك (Teat Sealant) به نام ماستي سيل  (Masti-Seal)در كنترل وقوع تورم پستان انجام شد. تعداد ۸۰ راس گاوشيري شكم دوم تا پنجم كه حدود ۷ ماه از آبستني آنها گذشته بود و در يك ماه گذشته سابقه ابتلا به تورم پستان نداشتند جهت اين مطالعه انتخاب شده و به ۴ گروه تقسيم شدند. گروه الف ۲ كارتيه ماستي سيل و ۲ كارتيه بدون دارو، گروه ب ۲ كارتيه ماستي سيل و ۲ كارتيه كالوپن، گروه ج ۲ كارتيه ماستي سيل به همراه كالوپن و ۲ كارتيه فقط كالوپن و گروه د ۲ كارتيه كالوپن، يك كارتيه ماستي سيل و يك كارتيه اوربي سيل دريافت نمودند. از كليه گاوها نمونه شير دو هفته قبل از خشكي (جهت كشت باكتريايي و شمارش سلول هاي سوماتيك) و ۱۵ تا ۲۵ روز پس از زايش (براي شمارش سلول هاي سوماتيك) اخذ شد. مشاهده، لمس، اندازه گيري سرپستانك و ارزيابي سونوگرافي قبل و در روزهاي ۷، ۱۴ و ۲۸ پس از درمان انجام شد. در كشت نمونه هاي شير از گاوهاي گروه ج ۲ مورد Corynebacterium bovis و يك مورد قارچ جدا شد. علايم باليني تورم پستان در هيچ يك از گاوهاي مورد آزمايش مشاهده نشد و در اندازه گيري طول، قطر و ضخامت جداره سرپستانك تفاوت معني داريوجود نداشت. در گروه ب تعداد سلول هاي سوماتيك كارتيه هايي كه فقط سيل دريافت کردند در مقايسه با قبل از درمان دوره خشکي اختلاف آماري معني داري با يکديگر نداشتند. در مجموع نتايج اين مطالعه نشان داد که استفاده از پماد ماستي سيل به همراه آنتي بيوتيکي درمان دوره خشکي مفيد بوده و در مواردي هم که پماد آنتي بيوتيکي تجويز نمي شود، تجويز سيل ضروري مي باشد.