مقاله مطالعه تاثير مصرف شير تخمير شده با لاکتوباسيلوس کازئي ۰۱ بر الگوی ليپيدي موش هاي صحرايي تغذيه شده با غذاي غني شده با کلسترول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۵۴۷ تا ۵۵۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير مصرف شير تخمير شده با لاکتوباسيلوس کازئي ۰۱ بر الگوی ليپيدي موش هاي صحرايي تغذيه شده با غذاي غني شده با کلسترول
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاکتوباسيلوس کازئي
مقاله شير تخمير شده
مقاله الگوي ليپيدي
مقاله موش صحرايي
مقاله غذاي غني شده با کلسترول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عمواوغلي تبريزي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اجراي اين تحقيق، ارزيابي تاثير مصرف مقادير مختلف شير تخمير شده با لاکتوباسيلوس کازئي ۰۱، بر الگوي ليپيدي مشتمل بر کلسترول تام، LDL-C، HDL-C،VLDL-C  و تري گليسريد سرمي موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار تغذيه شده با جيره غذايي غني شده با ۱% و ۲% کلسترول خالص مي باشد. براي اين منظور ۴۹ سر موش صحرايي ۱۵ ۲۰۰ گرمي، به طور تصادفي به ۷ گروه مساوي تقسيم شدند و در طول يک هفته به شرايط جديد عادت داده شدند. به مدت ۳۰ روز موش هاي صحرايي گروه اول (گروه شاهد) غذاي تجارتي پايه و آب، موش هاي صحرايي سه گروه دوم تا چهارم غذاي غني شده با ۱% کلسترول و موش هاي صحرايي سه گروه پنجم تا هفتم غذاي غني شده با ۲% کلسترول را دريافت نمودند. موش هاي گروه هاي چهارم و هفتم (گروه تحت تيمار با دوز دو برابر) از طريق شير تخمير شده روزانه به طور ميانگين هر کدام حدود  4×108 cfuو موش هاي گروه هاي سوم و ششم (گروه تحت تيمار با دوز يک برابر) به طور ميانگين حدود ۲×۱۰۸ cfu لاکتوباسيلوس کازئي ۰۱ را دريافت مي نمودند و موش هاي گروه هاي دوم و پنجم (گروه شم) به جاي شير تخمير شده شير استريليزه دريافت مي نمودند. بر اساس آزمون آناليز واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي توکي در سطح ۰٫۰۵=a ميانگين کلسترول تام و LDL-C سرمي موش هاي صحرايي گروه تحت تيمار دريافت کننده دوز دو برابر و يک برابر شير تخمير شده با لاکتوباسيلوس کازئي به طور معني دار کمتر و ميانگين مقدار HDL-C به طور معني دار بيشتر از ميانگين آن ها در موش هاي صحرايي گروه شم بود ((P<0.05. در موش هاي صحرايي دريافت کننده غذاي غني شده با ۱% کلسترول، ميانگين  VLDL-C و تري گليسريد سرمي در گروه تحت تيمار با دوز دو برابر به طور معني دار کمتر از گروه شم بود (P<0.05). در مجموع مي توان گفت که مصرف روزانه و به مدت طولاني از شير تخمير شده با لاکتوباسيلوس کازئي ۰۱ از طريق کاهش کلسترول تام و LDL-C و افزايش HDL-C الگوي ليپيدي سرم را بهبود مي بخشد و ميزان تاثير اين پروبيوتيک بر الگوي ليپيدي وابسته به دوز مصرفي مي باشد.