مقاله مطالعه تاثير مصرف مقادير کود نيتروژنه و فاصله کاشت بر توزيع اجزاي عملکرد در پوشش گياهي کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در كشاورزي پويا از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير مصرف مقادير کود نيتروژنه و فاصله کاشت بر توزيع اجزاي عملکرد در پوشش گياهي کلزا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله هيبريد هايولاي ۴۰۱
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ميرکلايي اميرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: سام دليري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: باقري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين بهترين مقدار مصرف کود نيتروژنه و فاصله کاشت کلزا (هيبريد هايولاي ۴۰۱ ) و بررسي اجزاي عملكرد در مرحله رسيدگي، آزمايشي به صورت كرت هاي يک بار خرد شده (Split plot) در قالب بلوك هاي كامل تصادفي در ۳ تكرار اجرا شدكه در آن، مصرف مقادير مختلف كود اوره در چهار سطح ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ كيلوگرم در هكتار، به عنوان عامل اصلي و فاصلة كاشت در سه سطح ۲۰، ۳۰ و ۴۰ سانتي متر، به عنوان عامل فرعي در سال زراعي ۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه معاونت موسسه تحقيقات برنج کشور – آمل اجرا شد. نتايج حاصل از تجزيه آماري صفات مورد مطالعه نشان داد که تاثير تيمار هاي كود نيتروژنه و فاصله رديف کاشت در سطح احتمال ۱ درصد بر عملکرد دانه، تعداد شاخه فرعي در بوته و همچنين اثرات متقابل تيمارها بر عملکرد دانه در سطح احتمال ۱ و ۵ درصد معني دار گرديد، بيشترين ارتفاع گياه، طول خورجين، تعداد دانه در خورجين و تعداد خورجين در هر طبقه، با مصرف کود نيتروژن ۴۰۰ کيلوگرم درهکتار به دست آمد و همچنين بيشترين عملکرد دانه با۴۴۱۰ کيلوگرم در فاصله کاشت ۳۰ سانتي متر و مصرف ۴۰۰ کيلوگرم درهکتار کود نيتروژن و کمترين اين مقدار در فاصله کاشت ۲۰ سانتي متر و مصرف ۱۰۰ کيلو گرم در هکتار کود نيتروژن به دست آمد.