سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عصمت مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید عباس دخت – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و پرایم ینگ بذر بر عملکرد علوفه ذرت ، آزمایشی به صورت اسپیلیت پلات و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکراردر سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا گردید. فاکتورهای مورد مطالعه شامل کود نیتروژن در ۶ سطح (۵۰۰، ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰ ، ۰ کیلوگرم در هکتاراوره) و بذور پرایمینگ در ۲ سطح (هیدروترموپرایمینگ وعدم پرایمینگ) بود. کودهای نیتروژن در دو زمان شامل مرحله ۸-۶ برگی و ۵۰ درصد گلدهی در اختیار گیاه قرار گرفت . نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که بذور پرایمینگ شده در مقادیر پایین کود نیتروژن می توانند عملکرد علوفه ای برابر یا بیشتر از عملکرد مقادیر بالای کود نیتروژن تولید کنند . در این آزمایش ، بیشترین میزان عملکرد علوفه از ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن در شرایط پرایمینگ و کمترین میزان شرایط فاقد نیتروژن و پرایمینگ حاصل شد . همچنین مطالعه بوته های ذرت نشان داد که پرایمینگ بذر می تواند برخی صفات وابسته به عملکرد، شاخص های رشد و مقاومت گیاهان را نسبت به سرمای پایان فصل افزایش دهد.