سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی تاج بخش – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
مهدی قیاسی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر اسموپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در کلزا آزمایشی در گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۶ انجام شد . بذور مورد مطالعه با استفاده از محلول های KNO3 ،PEG8000 و KH2PO4 به مدت ۲۴ ساعت در پتانسیل های اسمزی ۰(شاهد)، ۰/۴-، ۰/۸- و ۱/۲- مگاپاسکال تحت شرایط اتاق (۲±۲۳ درجه سانتیگراد) تیمار شدند. در طول مدت تیمار، محلول های فوق با استفاده از پمپ هوا، هوادهی شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر مبنای طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار پیاد ه شد . نتایج حاصله نشان داد که تاثیر مواد به کار رفته به منظور تیمار بذر، پتانسیل اسمزی و اثر متقابل آنها بر مدت زمان رسیدن به پنجاه درصد جوانه زنی( T50) ، متوسط زمان جوانه زنی (MGT) و طول ریشه چه معنی دار بود (۰/۰۵>=P). به طور کلی اسموپرایمینگ بذر موجب کاهش T50 ،MGT و افزایش طول ریشه چه گردید.