سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افشین کلانتری – عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

در این مقاله عملکرد رو شهای کنترل لرز های در کاهش نیروی جانبی بر روی سیست مهای ثانویه و تجهیزات مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعه تحلیلی و عددی تجهیزات بر روی کف های جداسازی شده قرار گرفته و از مدل میراگرهای ثابت و متغیر برای کاهش انرژی ارتعاشی کف ها استفاده شده است. پاسخ تغییر مکان و شتاب برای تجهیزات و کف موردنظر محاسبه گردیده و امکان بروز لغزشSlidingیا دوران Rockingدر آنها در حالت های با و بدون استفاده از کنترل لرزهمطالعه گردیده است. برای محاسبه سیگنال دستور ارسالی به میراگر متغیر از الگوریتم اسکای-هوک استفاده گردید. از مدل عددی یک میراگرMRبرای واقعی تر کردن نتایج محاسبه استفاده شد و به سیگنال اندازه گیری شده در مدل مقدارمشخصی از نویز برای شبی هسازی حالت واقعی افزوده شد. در حالت کنترل غیرفعال کف جدا سازی شده، از مدل میراگرهای ویسکوز استفاده شده است. از مجموعه سازه و تجهیزات مدل عددی جرم و فنر تهیه شده و تاریخچه زمانی پاسخ مدل تحت دو شتابنگاشت محاسبه گردید. مقایسه نتایج بیانگر آن است که روش های کنترل لرزه ای در کاهش پاسخ لرزه ای تجهیزات موثر هستند. در این میان روش نیمه فعال مورد استفاده در تحلیل به طور مشخص بر روش غیرفعال برتری دارد.