سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آلاله متقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت اله پیردشتی – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی بهمنیار – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ارسطو عباسیان – مربی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

دانه خشک سویا به طور متوسط ۱۴ تا ۲۰ درصد روغن و ۳۰ الی ۴۰ درصد پروتئین دارد که در بین گیاهان بیشترین درصد پروتئین دانه را به خود اختصاص داده است ] سالمی، [.۱۳۷۸ براساس گزارشات موجود متأسفانه مصرف کودهای شیمیایی در کشور ما مطابقتی با نیاز واقعی گیاه ندارد، در کشورهای پیشرفته نسبت مصرف ازت (N) ،فسفر (P2O5) و پتاسیم (K2O) به ترتیب در حدود ۱۰۰ ، ۵۰ و ۴۰ است که این نسبت مصرف در ایران تقریباً ۱۰۰ ، ۸۰ و ۵ می باشد . در این سیر عدم تعادل، مواد آلی، پتاسیم و عناصر کم مصرف در کفه سبک تر ترازو قرار داشته اند و
برای افزایش مواد آلی خاکها لازم است، از همه مواد آلی ممکن نظیر ضایعات کشاورزی، فاضلاب و مواد زائد شهر ها استفاده شود، تا افزایش تولیدات زراعی مطابق با کشاورزی پایدار گردد ] ملکوتی، [.۱۳۷۵ تحقیقات انجام شده در وزارت کشاورزی آمریکا نشان داد سرعت آزاد سازی نیتروژن از کود کمپوست کند تر از کود های شیمیایی می باشد و در بیشتر حالات حدود ۲۵ درصد از نیتروژن آن در سال اول آزاد می گردد ] [.Sikora and Szmidt, 2001 با توجه به اینکه کلروفیل متری برگ ( تعیین شدت سبزینه گیاه ) از روشهای ساده و کاربردی جهت تعیین نیاز گیاهان زراعی به ازت می باشد، هدف این تحقیق بررسی تاثیر کود های آلی و شیمیایی بر میزان ازت گیاه و همچنین تعیین میزان نیاز گیاه سویا به ازت با استفاده از دستگاه کلروفیل متر می باشد .