سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیمان شریفی – دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشگاه تربیت مدرس
احمد معینی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
مختار جلالی جواران – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سعید خاوری خراسانی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی

چکیده:

در این تحقیق از سه رقم کلزای بهاره (گلوبال، Option و PF7045/91 ) استفاده گردید . برای باززایی ، جنین های ۳۵-۲۵ روزه و به اندازه ۴-۳ mm بدست آمده از کشت میکروسپو رهای ایزوله کلز ا، به محیط کشت جامد B5 منتقل شدند. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل دو فاکتوره در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با ۱۰ تکرار انجامگرفت. رقم با سه سطح فاکتور اول و شدت نور با چهار سطح شامل ۳۰۰۰-۲۵۰۰ لوکس، ۵۰۰۰-۴۰۰۰ لوکس، ۷۰۰۰-۶۰۰۰ لوکس و ۹۰۰۰-۸۰۰۰ لوکس فاکتور دوم را تشکیل می دادند. حدودًا ۲۰ تا ۲۵ روز بعد از انتقال جنین ها به محیط کشت باززایی ، تعداد گیاهان طبیعی اندازه گیری شدند . اثر رقم ، شدت نور و نیز اثر متقابل رقم* شدت نور معنی دار بود . رقم گلوبال در شدت نور ۵۰۰۰-۴۰۰۰ لوکس، ۳۳% جنین ها به صورت طبیعی (بیشترین میزان) باززایی شدند و رقم Option در شدت نور ۳۰۰۰-۲۵۰۰ لوکس با ۵% باززایی جنین ها به صورت طبیعی کمترین میزان باززایی را نشان دادند . به طور کلی در مورد تاثیر شدت نور بر روی میزان باززایی گیاهچه های نرمال از جنین های حاصل از کشت میکروسپور کلزا می توان عنوان نمود که ، در هر سه رقم در شدت نور ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ لوکس بیشترین تعداد گیاهچه ها ی نرمال تولید شده اند و در این ارقام با کاهش یا افزایش شدت نور ، از میزان تولید گیاهچه های نرمال کاسته شده است. می توان چنین استنباط نمود که برای اندام زایی ، حد مطلو بی از روشنایی مورد نیاز است و بالاتر از این حد از میزان اندام زایی کاسته می شود، چنانکه در نتایج دیده شد روشنایی حاصل از شدت نور ۵۰۰۰-۴۰۰۰ لوکس یا ۷۰۰۰-۶۰۰۰ لوکس، برای اندام زایی مناسب می باشد، در حالیکه روشنایی ناشی از شدت نور ۳۰۰۰-۲۵۰۰ لوکس و یا ۹۰۰۰-۸۰۰۰ لوکس ، باعث افزایش تعداد جنین هایی شده است که هیچ گونه اندام زایی نداشته اند . در این تحقیق همچنین تاثیر شدت نور ۵۰۰۰-۴۰۰۰ لوکس بر روی افزایش ریشه زایی مشاهده شده است.